Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Człowiek nastawiony na zapamiętanie jakichś bodźców cz. II

W zapamiętywaniu samorzutnym dominuje pierwszy układ sygnałowy, dominuje spostrzeganie i śladowa aktywizacja w postaci wyobrażeń, podczas gdy w zapamiętywaniu zamierzonym dominuje drugi układ sygnałowy, dominuje myślowe odbicie i opracowanie materiału bodźców.

Szczególnie wyraźnie występuje ta różnica w odniesieniu do materiału mieszanego, gdzie bodźce konkretne, pierwszosygnało- we, przeplatają się w różnorodny sposób z bodźcami drugosygna- łowymi, myślowymi. Takim materiałem jest np. załatwienie różnych spraw w mieście w czyimś towarzystwie, kiedy to spostrzeganie i wymiana myśli przeplatają się w rozmaity sposób. Ale różnica ta występuje, gdy mamy do czynienia z każdym innym materiałem, czy to będzie zbiór wyrazów czy zbiór sylab bez sensu. Wyraża się ona z jednej strony w bardziej nieuporządkowanym odtwarzaniu i bardziej nieuporządkowanym ukształtowaniu się efektywnego odbicia pamięciowego, z drugiej strony – w dużej przewadze treści konkretnych nad abstrakcyjnymi w odbiciu pamięciowym materiału równomiernie różnorodnego pod tym względem. Różnica wzrasta ponadto bardzo wyraźnie wraz ze zmniejszaniem się treściowego powiązania materiału bodźców. Powiązanie treściowe jest swoistym bodźcem wywołującym aktywność myślową, która wystąpi również przy zapamiętywaniu samorzutnym, zmniejszając dominację pierwszosygnałową.

Sformułowana zależność wyraża podstawową prawidłowość, która przejawia się w różnym stopniu zależnie od całokształtu warunków działania bodźców na osobnika. Obie wykazane różnice jakościowe wiążą się ze sobą najściślej. Istotą zapamiętywania zamierzonego jest świadoma, głównie myślowa aktywność. Ona nadaje charakter procesowi zapamiętywania, ona kształtuje odbicie pamięciowe materiału, ona decyduje o dominacji w nim drugiego układu sygnałowego. W zapamiętywaniu samorzutnym dochodzą do głosu jako dominujące i często decydujące te czynniki, które są wspólne człowiekowi i zwierzęciu, czynniki pierw- szosygnałowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.