Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Efekty i naklady

?Zarówno efekty, jak i nakłady mogą być wyrażone nie tylko w pie­niądzu, lecz także w takich lub innych miernikach ilościowych. Rozróż­niamy efektywność techniczną, ekonomiczną i pozaekonomiczną. Efek­tywnością techniczną nazywamy stosunek efektu wyrażonego w mierni­ku naturalnym do nakładu wyrażonego również w takim mierniku (np. przyrost żywca w kilogramach na 100 jednostek pokarmowych). Z efek­tywnością ekonomiczną mamy do czynienia, gdy przynajmniej efekt jest wyrażony w pieniądzu lub ewentualnie w innym mierniku dającym się wyrazić w pieniądzu. O efektywności pozaekonomicznej mówimy wtedy, gdy efektów nie można zmierzyć i określić za pomocą liczby. Efekty dają się tylko opisać, omówić, za pomocą takich określeń, jak „cenne”, „wiel­kie”, „pożyteczne”, „wpływające na uatrakcyjnienie pracy”, „ułatwia­jące pracę” itd. Efektywności pozaekonomicznej nie można więc obli­czyć. W ekonomice zwykle jednak zajmujemy się efektami mierzalnymi i dającymi się wycenić, a więc efektami ekonomicznymi. Gdy zarówno efekt, jak i nakład dadzą się wyrazić w pieniądzu, wtedy dochodzimy do kategorii ekonomicznych, które nazywamy opłacalnością lub rentownością. Pojęcia te są w użyciu potocznym synonimami. W eko­nomice nadajemy im jednak nieco odmienne znaczenia. W gospodar­stwach państwowych przyjęliśmy umownie następującą zasadę: terminu „rentowność” używamy, gdy mówimy o gospodarstwie, dziale lub gałęzi produkcji, a terminu „opłacalność” — gdy mówimy tylko o jednej dzia­łalności produkcyjnej (w odniesieniu do jednego produktu). Mówimy zatem, że gospodarstwo lub gałąź produkcji są rentowne, natomiast uprawa buraka jest w gospodarstwie opłacalna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.