Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

Stopnie samokrytycyzmu i stabilności ocen

Do obliczenia współczynników korelacji autor zastosował metodę rangową Spearmana, najbardziej odpowiednią przy stosunkowo niewielkich liczebnościach grup. Spośród wielu współczynników, uzyskanych w opracowaniu statystycznym najbardziej znamienny, a nawet uderzający, okazał się nad wyraz wysoki współczynnik korelacji pozytywnej między średnimi ocen krytycznych uczniów a ocen krytycznych nauczycieli. Współczynnik ten (Q = 0,94) jest daleko większy niż odpowiednie współczynniki, uzyskane z badań nad ocenami w klasach młodszych. Zdaniem autora badań mało prawdopodobne byłoby przypisywanie wysokości współczynnika zawsze możliwym błędom metody. Pozostaje, jako bardziej prawdopodobny, wniosek, że badani uczniowie okazali wysoki stopień krytycyzmu.

Podobnie ma się rzecz ze stopniami samokrytycyzmu oraz ze stabilnością ocen. Współczynniki korelacji rangowej między ocenami samokrytycznymi uczniów a ocenami krytycznymi ich nauczycieli wynosiły dla klas Xa, Xb, Xc i Xd odpowiednio – Q = + 0,93: Q = + 0,88: Q = + 0,88 i Q = 0,93. Praktycznie biorąc, nie odbiegały więc od podanego wyżej współczynnika korelacji między ocenami krytycznymi uczniów a nauczycieli.

W ślad za tym nasuwa się wniosek, że w ogóle pod koniec kształcenia licealnego można liczyć się ze znacznie większym poziomem krytycyzmu niż na poziomie końcowych lat szkoły podstawowej. Znów oczywiście wyłania się trudny problem, o ile różnicę tę przypisać należy procesowi kształcenia licealnego. W pewnej mierze trzeba bez wątpienia uwzględnić selekcję kandydatów do liceów według wyników nauczania w szkołach podstawowych, w tym zaś pośrednio według poziomu inteligencji. Innymi słowy: do liceów ogólnokształcących trafia na ogół młodzież inteligentna. Słabsza nie kształci się dalej lub wybiera szkołę zawodową bez perspektywy wieloletniego kształcenia się. Stopień słuszności (ewentualnie błędności) tego dość pospolitego poglądu można będzie w pewnej mierze sprawdzić, porównując wyniki badań J. Brzóski z wynikami uzyskanymi przez p. Ł. Ku- der, w średniej szkole zawodowej, mianowicie w liceum medycznym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.