Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

System produkcji

?W literaturze ekonomiczno-rolniczej spotykamy się z następującymi określeniami, które czasami nabierają charakteru terminów, często nie­ściśle lub ogólnikowo komentowanych. Są to: system rolnictwa, system przywracania urodzajności gleby, system użytkowania ziemi, ewentual­nie system produkcji roślinnej, system gospodarczy, system polowy, sy­stem produkcji zwierzęcej. Można się też spotkać z tym, że jako synonimy któregoś z wymienionych określeń używane są określenia „typ”, a nawet „kierunek”. Jermełow dzieli nawet wszystkie systemy na ekstensywne oraz intensywne. Było to zapewne słuszne, gdy intensywność wynikała głównie z cech biolo­gicznych roślin uprawnych lub zwierząt gospodarskich, a nie z działal­ności człowieka. Zagadnienie poziomu intensywności produkcji jest za­gadnieniem bardzo ważnym. Znaczenie jego rośnie na skutek coraz więk­szej ingerencji człowieka w procesy produkcji rolniczej. Dlatego wyodręb­niamy intensywność jako oddzielną kategorię, nie uwzględniając jej. w definicji systemu gospodarowania. Ekonomiści rolni w Polsce zaczęli się interesować uporządkowaniem terminologii w dziedzinie charakterystyki ekonomiczno-organizacyjnej gospodarstw rolniczych w 1956 r. W latach 1962 i 1964 odbyły się z inicjatywy Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN dwie sesje międzynarodowe poświę­cone próbom ujednolicenia terminologii ekonomiczno-rolniczej. Dopro­wadziły one do pewnego zbliżenia poglądów ekonomistów rolnych w Polsce i w niektórych krajach RWPG.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.