Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na wózki widłowe? Kurs edukacyjny!

ZAPAMIĘTYWANIE ZDANIA

Osoby badane: Ogółem w obu częściach eksperymentu A i B brało udział 80 osób w wieku od 18 do 21 lat, w tym 57 kobiet i 23 mężczyzn: wszyscy badani byli studentami wyższych uczelni. Przebieg badania: W toku kierowanej rozmowy na temat rozumnego uczenia się powstała kwestia rozumienia tekstu, rozumienia zdania i związanych z tym trudności. Było to naturalne wprowadzenie w eksperyment. „Na dowód – mówił eksperymentator – że nieraz pojedyncze zdanie może sprawić kłopot, proszę posłuchać następującego przykładu”. Tutaj odczytywał w powolnym tempie (całość 45 sekund) następujące zdanie:

Gdzieś po drodze wiodącej od pierwszego uświadomienia sobie korzyści płynących z posiadania tego przedziwnego narzędzia myśli ludzkiej, jakim jest liczba, a10 rązwiązaniem problemu architektonicznego, czy mierniczego przy pomocy równań, wyrażających ów problem, dokonała ludzkość odkrycia, którego znaczenie będzie wzrastało z dnia na dzień, którego doniosłość aż do chwili dzisiejszej nie została jeszcze ani w części wyzyskana, choć zdajemy sobie sprawę z możliwości, jakie daje nam ono w ręce – dokonała ludzkość odkrycia języka liczb.

Po skończeniu czytania zabierał głos eksperymentator: „No, prawda, że niełatwo od razu połapać się w tym wszystkim. Zróbmy zresztą taką próbę. Proszę, tutaj jest kartka papieru i ołówek, proszę odtworzyć możliwie najdokładniej z pamięci treść przeczytanego zdania”.

W części B grupy GE-16 osoby badane otrzymywały dodatkowe polecenie: „Proszę więc starać się dobrze zrozumieć, a równocześnie możliwie najlepiej zapamiętać to zdanie, które teraz przeczytam”.

W odniesieniu do zagadnienia zapamiętywania posługiwałem się także materiałem uzyskanym w osobnych badaniach- poświęconych zagadnieniu rozumienia, w toku których przeprowadziłem szereg eksperymentów nad rozumieniem zdania n, posługując się głównie tym samym zdaniem o „odkryciu języka liczb”.

Wyniki: Każde sensowne zdanie jako materialno-obiek- tywna postać myśli jest pośrednim odzwierciedleniem stosunków między jakimiś składnikami rzeczywistości. Zrozumieć zdanie, to znaczy poznać poprzez nie owe składniki i ich stosunki. Zapamiętanie zdania kształtuje się na podstawie jego rozumienia, tzn. na podstawie wyodrębnienia przedmiotów, zjawisk czy ich właściwości i ujęcia ich wzajemnych stosunków. Analizę odbicia pamięciowego zdania o „odkryciu języka liczb” opieram na ustaleniu jego struktury myślowej. Strukturę tę przedstawia ryc. 22.

Składniki myślowe 1, 2, 3 są głównymi członami tej struktury myślowej: ich wyodrębnienie i ujęcie ich wzajemnego stosunku jest podstawą rozumienia zdania. Składniki myślowe od 4 do 10 są coraz dalszym stopniowym rozwinięciem, uzupełnieniem członów podstawowych. W ten sposób wszystkie człony stanowią

Porównanie liczb wyrażających procent osób, które zapamiętały dany składnik myślowy zdania na wszystkich czterech poziomach jego struktury myślowej, wykazało, że zapamiętywanie składnika wyraźnie wzrasta w miarę jak wzrasta jego znaczenie i jego związek z zasadniczą treścią zdania. Zależność ta jest wyraźna i przy zapamiętywaniu zamierzonym, i przy samorzutnym, z tym że przy zamierzonym: a) różnice między częstotliwością zapamiętania członów pierwszego (I) poziomu a pozostałych trzech są większe: b) ogólna liczba wyodrębnionych członów jest większa: c) liczba zapamiętanych członów z pierwszego poziomu jest większa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.